Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

1.1 AJ Designs Nederland (hierna: “AJ Designs”): de onderneming die borduur- en bedrukkingsdiensten on demand op textiel aanbiedt aan bedrijven.

1.2 Klant: het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met AJ Designs.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van AJ Designs.

Artikel 3: Aanbod en Overeenkomst

3.1 Alle offertes van AJ Designs zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2 Een overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door AJ Designs van een bestelling van de Klant.

Artikel 4: Prijzen en Betaling

4.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen.

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5: Levering en Levertijd

5.1 Levertijden zijn indicatief en overschrijding hiervan geeft de Klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

5.2 AJ Designs behoudt zich het recht voor om bestellingen in deelleveringen te verzenden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

6.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van AJ Designs totdat de Klant alle verschuldigde bedragen volledig heeft voldaan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1 AJ Designs is alleen aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door opzet of grove nalatigheid.

7.2 AJ Designs is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of slijtage als gevolg van normaal gebruik.

Artikel 8: Reclamaties en Retourneren

8.1 Klachten over de geleverde producten dienen binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld.

8.2 Retourzendingen worden alleen geaccepteerd na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van AJ Designs.

Artikel 9: Toepasselijk recht en geschillen

9.1 Op alle overeenkomsten tussen AJ Designs en de Klant is Nederlands recht van toepassing.

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 10: Wijzigingen en vindplaats van de voorwaarden

10.1 AJ Designs behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

10.2 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zijn beschikbaar op de website van AJ Designs.